FAQs Complain Problems

सूचना

षडानन्द नगरपालिका बारे केही जानकारी

नामः षडानन्द नगरपालिका

स्थापनाः बि.सं. २०७१ मंङसिर १६
नगरपालिका केन्द्रः दिंङ्ला बजार

टेलिफोन नम्बर:

प्रशासनः ०२९-४२११२५

नगर प्रमुखः ०२९-४२११२४

फ्याक्स नम्बर:०२९-४२११२ 

इमेल ठेगाना:  info@shadanandamun.gov.np

                      shadanandanagarpalika @ gmail.com

                      ito.shadanandamun@gmail.com

वेबसाइट: www.shadanandamun.gov.np 

वडा सांख्याः १४

नगर का. पा. स. संख्या २४

नगरसभा सदस्र् सांख्या ७५

घरिधुरी सख्याः ७०२५

परिवार संख्याः ७०२५

जनसंख्याः ३४,३४० (आ.व. २०७५/०७६ को सर्भेक्षण) (महिला ४८.३७%, परुुष ५१.६३%) औषत परिवार आकार ४.९ जना जनघनत्व १४२  प्रति वर्ग  कि.मि.

मुख्य पेशाः  कृषि तथा पशुपालन 

शैक्षिक संस्था संख्याः सामुदायिक विद्यालय ७१, संस्थागत विद्यालयः ६, गरुुकुल १ र क्यामपस १ वटा

कुल साक्षरताः  ७० प्रतिशत

मुख्य धर्मः हिन्दु, किराँत र बौद्ध 

मुख्य भाषाः नेपाली, राई, तामाङ

मुख्य समुदायः  राई, क्षेत्री, बाहनु, तामाङ, कामी¸ मगर

प्रमखु खाद्यान्न बालीः  मकै, गहु,  कोदो

मुख्मय बजार केन्द्रः  दिङ्ला,  कुदाककाउले, सोमबारे, झ्याँउपोखरी, बोया विहिबारे , बैदारभञ्याङ्ग

मुख्य पर्यटकिय स्थलः  दिङ्ला, छाँगे झरना, साउनेडााँडा,  जुकेधाम , कोटी होम/मझवुाबेसी, नाँगीडाँडा, पखवुा, भोटेछाप

टोलबस्ती संख्याः  जम्मा १७०

क्षेत्र:२४१.१५ वर्ग कि.मि.

 

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान