FAQs Complain Problems

सूचना

आ.व. २०७६/०७७ को लागि यस न.पा. अन्तर्गत वडा नं १, २, १३ र ९, १०, १४ मा विधुतीय पोल, उपकरण खरिद कार्य सम्बन्धि बोल पत्र आह्वान बारे सूचना !!!

थप जानकारीको लागि यसैसाथ संलग्न सूचनामा हेर्नहुन अनुरोध छ ।
थप जानकारीको लागि यसैसाथ संलग्न सूचनामा हेर्नहुन अनुरोध छ ।

थप जानकारीको लागि यसैसाथ संलग्न सूचनामा हेर्नहुन अनुरोध छ ।

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान